Logo Loading
Информациа

Зачленување

 • Цена за упис 150,00 ден./ 365 дена
 • Цена за упис за ученици, студенти, лица со посебни потреби 130,00 ден. / 365 дена;
 • Можат да се подигнат 2 книги со рок на враќање 15 дена;
 • • На барање на корисникот овој рок може да се продолжи само уште 15 дена, доколку книгата не е резервирана;
 • При враќањето на библиотечниот материјал се наплаќа амортизација (5,00 ден. По примерок);
 • Во случај на задоцнување се наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга (5,00 ден. дневно);
 • За изгубена членска карта се плаќа 30, 00 ден ;
 • За секое оштетување на библиотечниот материјал се плаќа надомест во согласност со Правилникот на Библиотеката.

Anëtarësimi vjetor

150 MKD
 • Huazim i 2 librave me afat për 15 ditë
 • Afati mund të vazhdohet vetëm edhe 15 ditë
 • Pagesë prej 5,00 den për amortizim të librit
 • Pagesë prej 5,00 den për çdo ditë vonesë të librit
 • Librezë anëtarësie të humbur paguhet 30,00 den

Anëtarësimi vjetor

(për fëmijë, nxënës, studentë dhe persona me nevoja të veçanta)
130 MKD
 • Huazim i 2 librave me afat për 15 ditë
 • Afati mund të vazhdohet vetëm edhe 15 ditë
 • Pagesë prej 5,00 den për amortizim të librit
 • Pagesë prej 5,00 den për çdo ditë vonesë të librit
 • Librezë anëtarësie të humbur paguhet 30,00 den
mk_MKMK