Në kuadër të projektit “Të njohim bibliotekën” , drejtoresha e IN biblioteka ” Koço Racin” dhe disa nga te punësuarit në vizitë në SHF ” Simche Nastovski” f. Vratnicë, 11.2020 December 29, 2020